sluit venster X

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Vlaams-Brabant klimaatneutraal

Agenda

23-11-2022

Netwerksessie - Energie in kaart brengen en besparen

» Klik om verder te gaan

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Nieuws: Investeringssteun sluiten van materiaalkringlopen - Call recyclagehub

« Naar nieuwsoverzicht

Ondernemingen die willen investeren in innovatieve technologieën om de materiaalkringlopen te sluiten, kunnen via deze call steun van Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) genieten voor recyclageprojecten die afvalstoffen omzetten in grondstoffen. De toegekende steun bedraagt maximaal 35% van de meerkost van de innovatieve technologie versus een klassieke technologie, met een maximum steunbedrag van € 3.000.000. Het doel van de steun is om Vlaanderen in een versneld tempo om te bouwen tot een belangrijke recyclagehub en zo mee te helpen aan de realisatie van een circulaire economie. De steun kadert in het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ dat ernaar streeft om versneld de omslag te maken naar een maximale circulaire economie. 

 

De steun is gericht op recyclageprojecten die afvalstoffen (zowel lokaal geproduceerde als geïmporteerde) omzetten in grondstoffen. De ambitie hierbij is om een substantiële milieuwinst te creëren in verhouding tot de verleende steun, zoals milieuwinst in de vorm van reductie van restafval, ontgiften van de kringloop (zoals asbestvernietiging) of opnieuw aangewende hoeveelheden recyclaten.

OVAM lanceert hiervoor twee calls: één in 2021 en de volgende in 2022.

 

Wie komt in aanmerking

In aanmerking komen zowel kmo's als grote ondernemingen die investeren in nieuwe recyclage activiteiten in het Vlaamse Gewest. Eenmanszaken zijn uitgesloten. 

 

Ondernemingen in moeilijkheden worden eveneens uitgesloten van steun.

 

Meer informatie op deze pagina Voor wie?.

 

Wat komt in aanmerking

De investeringen in volgende milieu-investeringen komen in aanmerking:

 • de verwerking van asbesthoudend afval, waardoor minder asbesthoudend afval bestemd is voor storten
 • de recyclage of voorbereiding op recyclage van afvalstoffen, waardoor minder afvalstoffen bestemd zijn voor verwijdering of een hoogwaardige recyclage mogelijk is
 • nieuwe technieken die de inzet van recyclaten in het productieproces mogelijk maken

De steun kan enkel worden toegekend voor de recycling van door andere ondernemingen geproduceerd afval.

 

De milieu-investeringen voldoen aan volgende voorwaarden volgens de GBER EU-steunverordening:

 • ze overtreffen de Europese normen die zijn goedgekeurd, ook al zijn die normen nog niet in werking getreden of ze bereiken milieuvoordelen waarbij nog geen Europese normen zijn goedgekeurd
 • de milieu-investeringen zijn technisch en economisch haalbaar, zoals blijkt uit de aanvraag
 • de milieu-investeringen overtreffen de stand van de techniek die in de sector van toepassing is

 

De milieu-investeringen kunnen ook uitgevoerd worden door een patrimoniumvennootschap die behoort tot dezelfde groep als de steunaanvragende onderneming. Beide vennootschappen behoren tot dezelfde groep in één van de volgende gevallen:

 • de patrimoniumvennnootschap participeert voor ten minste 25% in de steunaanvragende onderneming
 • de steunaanvragende onderneming participeert voor ten minste 25% in de patrimoniumvennootschap
 • een natuurlijke persoon of rechtspersoon participeert voor ten minste 25% in beide vennootschappen. De patrimoniumvennootschap, vermeld in het eerste lid, stelt de milieu-investeringen gedurende vijf jaar ter beschikking van de steunaanvragende onderneming. 

Uitgesloten
De volgende milieu-investeringen komen niet voor steun in aanmerking:

 • de milieu-investeringen die vroeger geactiveerd zijn en opgenomen zijn in de afschrijvingstabel, en die verworven worden van:
  • een onderneming waarin de steunaanvragende onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks participeert
  • een onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks participeert in de steunaanvragende onderneming
  • een verwante patrimoniumvennootschap
 • de milieu-investeringen die verworven worden van een zaakvoerder, een bestuurder of een aandeelhouder van de steunaanvragende onderneming
 • de milieu-investeringen die in geval van aankoop niet verworven worden in volle eigendom
 • de milieu-investeringen die gratis of onder bezwarende titel ter beschikking worden gesteld aan derden
 • de milieu-investeringen voor de oprichting, uitbreiding of modernisering van een bedrijvencentrum als vermeld in artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen, of een doorgangsgebouw als vermeld in artikel 1, 2°, van het voormelde besluit
 • de milieu-investeringen die in een periode van minder dan drie jaar worden afgeschreven

 

Omvang steun

De steun wordt toegekend als een investeringssubsidie en toegewezen via een call. 

 

De steun bedraagt maximaal 35% van de in aanmerking komende kosten. De minimum in aanmerking komende investeringskosten bedragen € 500.000.

 

Het totale bedrag aan toegekende steun aan een onderneming bedraagt binnen de grenzen van de beschikbare begrotingsmiddelen maximaal € 3.000.000 over een periode van drie jaar.

 

De subsidie wordt berekend als een percentage van de bijkomende investeringskosten (exclusief btw) die nodig zijn om een investering uit te voeren die tot betere of efficiëntere recyclageactiviteiten leidt, vergeleken met een conventioneel proces van hergebruik en recycling met dezelfde capaciteit dat zonder de steun zou zijn uitgewerkt.

 

In totaal zal er vanuit de relancemiddelen € 30 miljoen ter beschikking worden gesteld voor de financiering van deze steun.    

 

Aanvraagprocedure

De aanvraag dient via de website van OVAM te gebeuren waar de werkwijze en formulieren te vinden zijn.

 

De call 2021 recyclagehub staat open van 25 oktober tot en met 10 december 2021.

 

In 2022 zal een tweede call worden opgesteld.

 

 

 

Alle verdere informatie omtrent de evaluatieprocedure en indienen via:

 

OVAM

info@ovam.be

https://www.ovam.be/subsidies-recyclagehub