top of page

Krijg steun bij het klimaat-adaptief maken van je bedrijfsterrein

Het Vlaamse EFRO-programma subsidieert projecten in Vlaanderen die de doelstellingen voor een slim en duurzaam Vlaanderen naar de praktijk vertalen.

Bedrijventerreinen in Vlaanderen kenmerken zich door een ontzettend hoge mate van verharding. Niet alleen door de bebouwing zelf, maar ook door de omgevingsaanleg met parkings, opritten, opslagruimte, enzovoort. Bovendien kennen vele van de aanwezige bedrijven een hoge mate van waterverbruik terwijl bedrijventerreinen zich kenmerken door een erg beperkte watercaptatie of waterdoorlating. In tijden van hevige regenval wordt het afstromend water onmiddellijk afgevoerd. De vele verharding in bebouwde gebieden belemmert dat het water in de bodem dringt en onze grondwatervoorraden aanvult. Vanuit het FRO wordt een oproep gelanceerd om bedrijventerreinen meer klimaat adaptief te maken. De projectoproep focust zich op:

 • het creëren van koppelkansen, door samenwerking van verschillende partners, bv. minstens twee bedrijven, of een bedrijf met andere partner (landbouw, overheid, …);

 • het inzetten op multifunctioneel ruimtegebruik;

 • brongerichte maatregelen eerder dan remediërende.

Concreet

Concreet kan zich dit vertalen naar onderstaande acties. Weet: de ingrepen of investeringen moeten verder gaan dan het louter voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Er wordt gezocht naar bij voorkeur innovatieve demonstratieprojecten die een gezamenlijke buffering, recuperatie, en gebruik van water nastreven. De mogelijke acties:

 • Aanwezige waterbuffers activeren:

  • Waterstockage die gedeeld kan worden ingezet. Bijv. voor hergebruik industrie, landbouw bij droogte, veiligheidsdiensten...

  • Het activeren van bestaande regenwaterputten en regenwaterrioleringen op een innovatieve en vooral slimme manier.

 • Slimme waterinfiltratie via bijv. overstorten naar een regenwaterafvoer die tot een gezamenlijk hergebruik kan leiden.

 • Buffering van piekneerslag.

 • Nieuwe lokale waterbronnen:

  • Regenwater uit riool na regenbuien, en voor lokaal hergebruik

  • Regenwatercaptatie voor lokaal hergebruik

 • Grijswatercircuit: industrieel proceswater uit regenwater via doorgedreven zuivering.

 • Creëren van koppelkansen, bijv. collectieve waterbuffering én wateruitwisseling over korte afstand tussen buurbedrijven.

 • Collectieve buffering tussen individuele bedrijven waardoor de kans op wateroverlast wordt verminderd, en een waterbuffer voor droge periodes wordt vergroot.

 • Opwaardering van een passieve waterbuffer naar landschappelijke waterpartij. Een gemeenschappelijk waterbuffer is een eerste goede stap. Deze kan echter nog verder worden ingezet naar bijv. een aangename groene plek met aandacht voor de biodiversiteit.

 • Captatie, opzuiveren en terugpompen van regenwater tot proces- en reinigingswater.

Deadline

De deadline voor indiening van de vooraanmelding is vrijdag 31 maart 2023. Finale voorstel dient te worden ingediend tegen vrijdag 30 juni 2023. Meer info over de voorwaarden kan je hier terugvinden.

Comments


bottom of page