top of page

Circulair water - Samenwerkingen die waterbeschikbaarheid verhogen

De Vlaamse Milieumaatschappij ondersteunt bedrijven en organisaties die de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen verhogen. Investeringsprojecten die focussen op minder waterverbruik en meer circulair watergebruik komen in aanmerking. Projecten kunnen tot 75% subsidie ontvangen. Een projectvoorstel indienen kan tot woensdag 6 september 2023.

Droogteperiodes in Vlaanderen volgen elkaar op. We moeten de veronderstelling loslaten dat er in Vlaanderen altijd voldoende water beschikbaar is. Het is belangrijk om de watervraag en waterbeschikbaarheid goed op elkaar af te stemmen. Verminderd waterverbruik en meer circulair watergebruik moeten Vlaanderen veerkrachtig maken gedurende langere perioden van droogte.

Voor wie?

Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid komen in aanmerking. We kiezen voor samenwerkingen tussen minimum 2 partijen die ofwel:

Alternatieve waterstromen uitwisselen met aandacht voor waterbesparing en milieuwinsten voor de omgeving Effluentwater (bedrijfsafvalwater, RWZI-effluent) hergebruiken met aandacht voor de valorisatie of behandeling van concentraatstromen Innovatieve technieken ontwikkelen om primaire waterbronnen te beschermen en aan te vullen Het kan hierbij zowel gaan over gezuiverd afvalwater, proceswater, bemalingswater, hemelwater en/of een combinatie ervan. Samenwerkingsverbanden kunnen zich laten bijstaan door kennispartijen zoals universiteiten of studiebureaus.

Procedure

In het reglement circulair water vind je alle informatie om een subsidieaanvraag voor een project in te dienen.

Wil je voorafgaand aan de definitieve indiening een projectidee aftoetsen? Maak dan gebruik van de facultatieve vooraanmelding via het sjabloon ‘projectidee’. Dat dien je in ten laatste op vrijdag 16 juni 2023 voor 12 uur. Voor deze vooraanmelding volstaat een beknopte beschrijving van het project waarover we met jou in gesprek gaan.

Initiatieven die teruggewonnen water willen inzetten voor irrigatietoepassingen adviseren we om gebruik te maken van de vooraanmelding. Dit omwille van geplande wijzigingen rond dit onderwerp in de Vlaamse wetgeving in de loop van 2023. Het is belangrijk om de impact hiervan te bespreken.

Een aanvraag definitief indienen doe je via het aanvraagformulier. Een volledig uitgewerkt projectvoorstel moet uiterlijk op woensdag 6 september 2023 om 12 uur ingediend zijn.

Wil je hier graag meer informatie over, kan je hier terecht.

Comments


bottom of page