top of page

PLANtool beoordeelt gebiedsgericht klimaatadaptatie

De VMM lanceerde eind 2022 nieuwe tools in het Klimaatportaal. Op dit kennisplatform kan je alle cijfers en kaarten over de klimaatverandering vandaag en in de toekomst raadplegen. Nieuw is de plantool waarmee je gebiedsgericht kan beoordelen welke maatregelen omtrent klimaatadaptatie mogelijk zijn. Zo zie je welke locaties in een gemeente, wijk of afstroomzone geschikt zijn om te vergroenen. Of je ontdekt waar je extra bovengrondse buffering en infiltratie van regenwater kunt aanleggen. De kosten en baten van deze maatregelen kan je simuleren via 7 scenario’s. Op basis van deze inzichten kan je dan het meest geschikte ambitieniveau kiezen met de bijhorende adaptatiemaatregelen om het gekozen gebied tegen 2050 klimaatbestendig te maken.

Wat zijn de belangrijkste algemene conclusies?

Klimaatadaptatie is maatwerk: er is niet één scenario optimaal voor alle klimaatthema’s, laat staan in alle gemeenten, wijken of afstroomzones. De verschillen qua ligging en typologie van een gebied en de verschillen qua toekomstige klimaatverandering leiden ertoe dat gedifferentieerde maatregelen omtrent klimaatadaptatie nodig zijn. Er is een duidelijke opschaling nodig naargelang de locatie en in verhouding met hoe ze actueel worden geïmplementeerd of gepland vanuit onder andere de lokale energie- en klimaatplannen. Investeren in klimaatadaptatie levert een positieve kosten-batenverhouding op: de geraamde jaarlijkse meerkosten voor elk scenario (104 – 1.654 miljoen euro per jaar) blijven ruimschoots onder de geraamde jaarlijkse schadekost door klimaatverandering in Vlaanderen vanaf 2050 (2,5 – 7,5 miljard euro per jaar).

Er blijven rest-risico’s: zelfs in een leefomgeving die in 2050 klimaatbestendig is, is het niet mogelijk om bij hitte, droogtestress of wateroverlast die zich eens in de 20 jaar voordoen, te komen tot een nul-risico voor de bevolking, bebouwing, natuur en landbouw. Ook na 2050 zal er nog verdere actie nodig zijn.

Verdere informatie en toegang tot die tool kan je via deze link terugvinden.

bottom of page